หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

  ข่าวอบรม/สัมนา

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์

    หนวยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท ชุนไก จำกัด

  • โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

    ด้วยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนงานวิจัยสู่ผลกระทบเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม" (Research to impact pathway) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

  • โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร หมดเขตรับใบสมัครวันศุกร์ ที่๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

Scroll to Top